INTEGRITETSPOLICY

Personlig integritet är viktig för våra kunder, leverantörer och webbplats besökare och vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Vi utför all hantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan tillämplig integritets lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Fotograf Monika Ljungcrantz Stoltz AB, org.nr: 556939-6889 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och att det sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. 

Kontaktperson är Monika Ljungcrantz Stoltz, tel. ‭070-922 86 00‬ eller info@ljungcrantzstoltz.com.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter såsom IP-nummer m m om de kan kopplas till fysisk person. Enskild firma räknas som fysisk person.

Hur vi samlar in uppgifter om dig

Vi samlar in personuppgifter på flera olika sätt. Det sker när du registrerar dig för att använda en av våra tjänster eller söker information från oss.

Vilka personuppgifter om dig som behandlas

Kunder

·       Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

·       Personnummer

·       Uppgifter om inköp

·       Betalningsuppgifter inkl. kreditupplysning

Besökare av vår webbplats

·       IP-adress och information om din användning av webbplatsen inkl. datum och tid.

Leverantörer

·       Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

·       Uppgifter om inköp

·       Betalningsuppgifter

Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för

·      För att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

·      För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t ex  bokförings- och skattelagar.

·      För att vi ska kunna kommunicera och skicka information till dig.

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på

·      Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

·      Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser,          t.ex. gällande bokföringslagen (laglig grund).

·     Samtycke från dig för att kunna behandla dina personuppgifter för kommunikation med dig.

·      Behandlingen är nödvändig för vårt Berättigade intresse av att kunna förbättra, effektivisera och utveckla hemsidan i syfte att attrahera flera kunder.

Marknadsföring

Vår hemsida används för att informera om våra tjänster och produkter samt inbjudan till event och andra aktiviteter.

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. För viss behandling är detta dock nödvändigt, bl.a. för att lämna ut uppgifter till de leverantörer som vi samarbetar med för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster.

Vi vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som angetts för dem och att behandlingen sker på ett säkert sätt. Detta görs t.ex. genom personuppgiftsbiträdes avtal och sekretessavtal.

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som senare kan hämtas från din dator av vår webbsida. Den innehåller information för att förbättra din upplevelse. En del cookies används för att förbättra vår hemsida. Dessa cookies sparar statistik om exempelvis vilka av våra sidor som är mer eller mindre besökta. Ingen personlig information sparas.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies, kan du spärra detta via din webbläsares hjälpfunktion.

Var vi behandlar dina uppgifter

Vår målsättning är att all behandling ska ske inom EU/EES. Om behandling hos biträde kommer att ske utanför detta område, t ex i molntjänst, kommer vi att kräva ett adekvat skydd enligt EU/US Privacy Shield.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

·      När det gäller kund- och leverantörs information sparar vi dessa i 7 år.

·      Uppgifter om deltagande i event och andra marknadsföringsaktiviteter sparas i högst 2 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

·      Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

·      Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rättade felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

·      Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina person­uppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

·      Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

·      Överföring till annan personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet om det är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.

·      Återkallande av ditt samtycke till sådan behandling som du tidigare gett ditt samtycke till.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning så ser vi gärna att ni hör av er till oss, ni har även rätt att lämna in ett klagomål till Data-inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och dessa kommer att finnas tillgängliga på vår webbsida. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2021-06-01.

Using Format